Informācija par datubāzēm

Aizvērt palīdzības logu
Kopkatalogs Uz augšu

Kopkatalogs
11 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais Kopkatalogs

Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka.


Autoritatīvās datubāzes Uz augšu

LNB autoritatīvā datubāze
Datubāzē var meklēt un pārlūkot personvārdu, institūciju nosaukumu, unificēto nosaukumu, priekšmetu, ģeogrāfisko nosaukumu autoritatīvās aprakstgalvas (pieejas punktus elektroniskajā katalogā), kuras tiek lietotas valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga bibliogrāfiskajos ierakstos, kā arī šo aprakstgalvu nelietotās un saistītās formas.

UDK
Universālā decimālā klasifikācija (UDK)

Datubāzē var meklēt un pārlūkot Universālās decimālās klasifikācijas (UDK) indeksus, tās pamatiedaļas un noteicējus, kas tiek lietoti darbu tematikas atklāšanai valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga bibliogrāfiskajos ierakstos, kā arī šo indeksu vārdiskos atšifrējumus.

MeSH
MeSH bibliotēka

Datubāzē var meklēt un pārlūkot Medicīnas priekšmetu rādītāja (MeSH) priekšmetus un apakšiedaļas angļu un latviešu valodās, kas tiek lietotas RSU bibliotēkās esošajos bibliogrāfiskajos ierakstos.

AGROVOC
Lauksaimniecības tēzaurs AGROVOC

Datubāze izveidota 2001. gadā. Datubāzē var meklēt un pārlūkot lauksaimniecības tēzaura AGROVOC terminus angļu valodā, kā arī AGRIS priekšmetu kategorijas latviešu un angļu valodā. Datubāzi dokumentu indeksēšanai izmanto LBTU Fundamentālā bibliotēka.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas katalogs

Datubāze atspoguļo bibliotēkas krājuma bibliogrāfiskos aprakstus mūzikā un tai radniecīgās nozarēs.

Attēlu datubāze
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas attēlu katalogs

Datubāze ietver JVLMA bibliotekā glabātās Latvijas mūzikas vēstures liecības attēlos.

Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēkas kopkataloga daļa


Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkas kopkataloga daļa


Noslēguma darbi
Datubāze ietver Latvijas Kultūras akadēmijā aizstāvēto maģistra un bakalaura darbu bibliogrāfiskos aprakstus

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālā bibliotēka Uz augšu

Viss katalogs
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālās bibliotēkas kopkataloga daļa

Bibliogrāfiskās informācijas datubāze par dokumentiem, kas pieejami LBTU Fundamentālās bibliotēkas krājumā, sākot no 1994.g. un rekataloģizētie izdevumi. Katalogs ietver grāmatu, turpinājumizdevumu, promocijas darbu, karšu, elektronisko izdevumu un audiovizuālo izdevumu aprakstus.

Publikācijas
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēku un pētnieku publikāciju datubāze

Datubāze satur LBTU (LLU) mācībspēku un pētnieku publikāciju (grāmatu, rakstu u.c. dokumentu) bibliogrāfiskos aprakstus no 1996.g.

Promocijas darbi
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē aizstāvētie promocijas darbi

Datubāze satur no 1994.g. LBTU (LLU) aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu bibliogrāfiskos aprakstus.
No 2003.g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz kopsavilkumu pilniem tekstiem.

Žurnālu un konferenču raksti
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes žurnālu un konferenču raksti

Datubāze tiek veidota kopš 1996.gada.
Tā ietver žurnālu rakstu, konferenču, kongresu, simpoziju, semināru materiālu aprakstus.
No 2005.gada ir saites uz rakstu pilniem tekstiem.

Patenti
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēku un pētnieku patentu publikācijas

Datubāze tiek veidota no 2007.gada.
Tā ietver patentu publikāciju aprakstus ar izvērstām anotācijām.

LLU izdevumi
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes izdevumi

Datubāze satur LBTU (LLU) izdevumu bibliogrāfiskos aprakstus no 1996. gada.

Par LLU
Publikācijas par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti

Datubāze tiek veidota no 1996.gada.
Tā satur materiālu par LBTU (LLU), tās vēsturi, Jelgavas pili, ar LBTU (LLU) saistītu personu biogrāfiju,
kā arī publikāciju par LBTU (LLU) mācību procesu un zinātnisko darbību aprakstus.

Maģistra darbi
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes maģistra darbu datubāze

Datubāze tiek veidota no 2014.gada.
Tā satur LBTU (LLU) aizstāvēto maģistra darbu aprakstus.

Latvijas Nacionālā bibliotēka Uz augšu

Viss katalogs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopkataloga daļa

Datubāze ietver visu bibliotēkas krājumu izdevumu aprakstus: latviešu valodā, sākot ar 1990.gadu, svešvalodās - ar 1996.gadu, krievu valodā, - ar 2000.gadu, neatkarīgi no to izdošanas gada. Elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem visās valodās.


Nacionālā bibliogrāfija:
Grāmatas - Latvijā izdoto grāmatu apraksti, sākot no 1525.gada. Informācija pieejama par Latvijā izdotajām grāmatām, kas bibliotēkā saņemtas līdz 2017. gadam. No 2009.gada jūlija izdotajām grāmatām ir iespēja skatīt grāmatas vāka attēlu un grāmatas saturu.
Grāmatas - Latvijā izdotās grāmatas, kas bibliotēkā saņemtas no 2018. gada.
Turpinājumizdevumi - Latvijā izdoto laikrakstu, žurnālu, biļetenu, rakstu krājumu, gadagrāmatu apraksti, sākot no 2000.gada.
Kartes - Latvijā izdoto kartogrāfisko izdevumu apraksti, sākot no 1791.gada.
Notis - Latvijā izdoto nošu izdevumu apraksti, sākot no 1828.gada.
Videoieraksti - Latvijā izdoto videoierakstu apraksti, sākot no 1954.gada.
Skaņu ieraksti - Latvijā izdoto skaņu ierakstu apraksti, sākot no 1934.gada.
Digitālie dokumenti - Latvijā izdoto izdevumu apraksti CD, DVD formātā.
Attēlizdevumi - Latvijā izdoto attēlizdevumu apraksti, sākot no 1830.gada.
Sīkiespieddarbi - Latvijā izdoto sīkiespieddarbu apraksti, sākot no 1784.gada.
E-resursi - Latvijā izdoto elektronisko grāmatu apraksti.
Raksti periodikā - raksti no Latvijā izdotiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem), sākot no 1940.gada. Ar 2005.gada maiju ir iespēja no datubāzes pieslēgties Latvijas laikrakstu rakstu pilnajiem tekstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēku (pakalpojums pieejams bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem).
Pieejama informācija par turpinājumizdevumu rakstiem arī no 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938., 1943., 1944.g.
Letika-grāmatas līdz 2012.g. - ārpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti no 1940.gada.
Letika-analītika - raksti par Latviju un latviešiem no ārpus Latvijas izdotiem turpinājumizdevumiem, sākot ar 1980.gadu (laikraksta "Laiks" ieraksti no 1949.gada).

Attēlizdevumu datubāze
Datubāze šobrīd ietver gan bibliogrāfiskā apraksta veidā, gan vizuāli sekojošas kolekcijas:
Latvijas plakātu kolekcija (1899 - 2011)
Latvijas un ārzemju atklātņu kolekcija (19.gs. beigas - 1945)
Latvijas un ārzemju ekslibru un piemiņas grafikas kolekcija (19.gs. beigas - 2011)
Latvijas ārzemju estampu kolekcija (18.gs. - 2010)

Sīkiespieddarbi
Datubāze, kurā bibliogrāfiskā apraksta veidā atspoguļoti LNB Sīkiespieddarbu krājumā esošie izdevumi no 18. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

Retumi
Datubāzē ietilpst informācija par rokrakstu krājumu un citiem materiāliem (manuskripti, attēlizdevumi, kartes), kuru apraksti sākti veidot kopš 2002. gada 1. janvāra.
Datubāze ietver:
Rokrakstu fondu rādītāju
Rādītājs sniedz ziņas par personālfondiem un kolekcijām, kas glabājas LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.

Nozaru literatūras datubāze
Datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem grāmatās, zinātnisko rakstu krājumos un enciklopēdijās dažādās zinātņu nozarēs: medicīnā, dabaszinātnēs, lauksaimniecības, tehnoloģiju, sociālās, tiesību un humanitārās zinātnēs.
Datubāzē iekļauta informācija par dažādu kultūras priekšmetu, lietu un parādību izcelsmi, rašanās un atklāšanas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Letonika
Letonikas aprakstvienības grāmatās

Datubāze sākta veidot 2004.gadā no Letonikas jaunieguvumiem un ietver grāmatu daļas, nodaļas, paragrāfus, teksta fragmentus, arī attēlus utml.

Nošu analītika
Nošu krājumos ietverto skaņdarbu datu bāze. Vokālajiem skaņdarbiem meklēšana arī pēc teksta pirmās rindas. Datubāzē ieraksti no 2006.gada un pieprasītākajiem nošu krājumiem.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas kopkataloga daļa


Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas kopkataloga daļa

Bibliogrāfiskā datubāze par dokumentiem, kas pieejami Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) krājumā. Sākot no 2010.gada katalogā pieejami visi saņemtie izdevumi latviešu un svešvalodās. Elektroniskais katalogs tiek papildināts ar jaunu un agrākajos gados izdoto izdevumu bibliogrāfiskajiem aprakstiem. Katalogs ietver grāmatu, seriālizdevumu, disertāciju/promocijas darbu, autoreferātu/kopsavilkumu, karšu, nošu, audiovizuālo, digitālo u. c. izdevumu aprakstus.
No 1993.gada līdz 2009.gadam saņemto un bibliotēkas krājumā esošo dokumentu apraksti pagaidām pieejami LU AB elektroniskajā katalogā www.acadlib.lu.lv.

Latvijas Universitātes bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Latvijas Universitātes bibliotēkas kopkataloga daļa

Bibliogrāfiskā datubāze par dokumentiem, kas pieejami Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas krājumā. Sākot no 1990.gada, katalogā pieejami visi izdevumi, līdz 1989.g. - pieprasītākie izdevumi. Elektroniskais katalogs regulāri tiek papildināts ar jaunu un agrākajos gados saņemto izdevumu bibliogrāfiskajiem aprakstiem.
Katalogs ietver grāmatu, e-grāmatu, turpinājumizdevumu, disertāciju/promocijas darbu, autoreferātu/kopsavilkumu, karšu, audiovizuālo, digitālo u. c. izdevumu aprakstus.

Publikācijas
Latvijas Universitātes publikāciju un vēstures datubāze

Datubāzē apkopotas LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijas - monogrāfijas, grāmatas, rakstu krājumi, raksti un cita veida publikācijas, kā arī LU vēstures materiāli - bibliogrāfiskā informācija par LU, tās struktūrvienībām, personālu un darbību.

Noslēguma darbi
Latvijas Universitātes studentu noslēguma darbu datubāze

Datubāzē pieejama laika periodā no 2005.gada līdz 2018.gadam LU aizstāvēto maģistra, bakalaura, diploma un kvalifikācijas darbu bibliogrāfiskā informācija un saite uz elektronisko versiju, ja autors ir piekritis darba publiskošanai. Darbu elektroniskā versija ir pieejama tikai LUIS lietotājiem.
(Jaunākos darbus skat. LU e-resursu repozitorijā.)

Promocijas darbi
Latvijas Universitātē izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāze

Datubāze aptver Latvijas Universitātē izstrādāto un/vai LU promocijas padomēs aizstāvēto disertāciju, promocijas darbu, autoreferātu un kopsavilkumu, zinātnisko darbu kopu un monogrāfiju, ja uz to pamata iegūts zinātniskais grāds, bibliogrāfisko informāciju, kā arī saiti uz pilno tekstu (no 2007.g.).

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas kopkataloga daļa

Bibliogrāfiskā datubāze par dokumentiem, kas pieejami Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) Bibliotēkas krājumā. Katalogs ietver grāmatu, turpinājumizdevumu un elektronisko izdevumu aprakstus.

RJA Juridiskie raksti
Datubāze atspoguļo rakstus no ārvalstu un Latvijas juridiskajiem žurnāliem, grāmatām un rakstu krājumiem par tiesību un ar tām saistīto nozaru jomām. Datubāzē iekļautas publikācijas no 1995. gada.

RJA Maģistru darbi
Datubāze ietver Rīgas Juridiskajā augstskolā (RJA) aizstāvēto maģistru darbu bibliogrāfiskos aprakstus no 2000. gada. Dokumentu elektroniskā versija pieejama tikai autorizētiem RJA lietotājiem. Bez tam datubāzē pieejami arī disertāciju/promocijas darbu un autoreferātu/kopsavilkumu bibliogrāfiskie apraksti.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkas kopkataloga daļa

Katalogs ietver grāmatu, turpinājumizdevumu, kā arī audiovizuālo izdevumu aprakstus angļu, latviešu un krievu valodā.

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas kopkataloga daļa

Publikācijas
RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi

Datubāze tiek veidota no 2006. gada un satur RSU akadēmiskā personāla publikāciju (grāmatas, raksti, konferenču tēzes u.c. dokumenti) un aizstāvēto promocijas darbu bibliogrāfiskos aprakstus.

Noslēguma darbi
RSU aizstāvētie bakalaura un maģistra darbi

Datubāze satur no 2006. gada RSU aizstāvēto maģistra un bakalaura darbu bibliogrāfiskos aprakstus.

Medicīnas analītikas datubāze
Medicīnas un veselības aprûpes nozaru analītikas datubāze

Datubāzē iekļauti bibliogrāfiskie apraksti no enciklopēdijām, grāmatām, kā arī no turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem, konferenču materiāliem) veselības aprūpes, medicīnas zinātņu un medicīnai radniecīgās nozarēs. Pašlaik ir pieejami analītiskie ieraksti no 2009. gada. Datubāze regulāri tiek papildināta.

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka Uz augšu

Katalogs
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas kopkataloga daļa

Publikācijas
Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēku un darbinieku publikāciju datubāze

Datubāze tiek veidota no 1996. gada un atspoguļo RTU mācību spēku un darbinieku publicēto darbu analītiskos aprakstus.

Arhitektūra un būvniecība

Datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs. Datubāzē pieejamo rakstu pilntekstus varat lasīt RTU ZB Centrālajā bibliotēkā.

Nozaru e-resursi
Datubāze tiek veidota no 2011.gada. Tajā atspoguļoti elektroniskie resursi atbilstoši RTU studiju virzieniem.
Elektroniskie resursi pieejami globālajā tīmeklī, bet abonētie - tiešsaistē RTU tīklā un portālā ORTUS.
Datubāzes lietotāji aicināti ierakstiem (standarta formā) pievienot savus atslēgvārdus, tā paplašinot informācijas meklēšanas iespējas. Lai nodrošinātu aktuālāko un nepieciešamāko, RTU Zinātniskā bibliotēka aicina ieteikt RTU studiju virzieniem būtiskākos elektroniskos resursus ievietošanai šajā datubāzē.

Close Help