Aleph logo LU vēst.-publik. DB
Aleph logo   Reģistrēties | Beigt darbu | Datubāzes | Komentāri | Palīdzība  
Aleph logo   Pārlūkošana | Meklēšana | Rezultātu saraksts | Iepriekšējie meklējumi | Mans e-plaukts | English  
 
 
  Vienkāršā  |  Vairākos laukos  |  Vairākās bāzēs  |  Paplašinātā  |  Komandrinda   |   

Vienkāršā meklēšana
Ierakstiet vārdu vai frāzi
Meklēt pēc
Meklēt frāzi?
Dzēst

Meklēšanas ierobežošana:

Gads No: Gads līdz: gggg (Ja neizmantojat no/līdz opciju, saīsināšanai lietojiet ? zīmi)
Publikācijas veids (līdz 2012.g.): Publikācijas veids (no 2013.g.):
LU struktūrvien. veids: LU izdoto publikāciju veids:
Nozare: Valoda:

Jautājumus par datubāzes izmantošanu adresējiet LU Bibliotēkas konsultantam: info-bibl@lu.lv

Paskaidrojumi:

Meklēšanu var veikt pēc viena no meklēšanas kritērijiem. LU personāla publikāciju sarakstu izguvē var izmantot vairākus īpaši izveidotus meklēšanas kritērijus ar kodiem:

Hint Publik. veida laukā ievada kādu no publikācijas veida klasifikācijas kodiem.
- Publikācijām, kas izdotas no 2013.g., izmantojam kodus:
ZINI? - raksts anon. recenz. zin. žurnālā, kas indeksēts Web of Science/Scopus/ERIH ; ZINAR - raksts, kas publicēts zin. žurnālā ar starpt. redkol. un recenzentiem ; ZIN - cits raksts, kas publicēts zin. žurnālā ar vietējo redkol., recenzentiem ; ZINRFI - raksts recenz.zin. krājumā/monogr. nod./redaktora ievadvārdi krājumam/monogrāfijai, kas indeksēti WoS vai Scopus ; ZINRF1 - raksts recenz.zin. krājumā/monogr. nod./redaktora ievadvārdi krājumam/monogrāfijai, kas public. starp. recenz. izd. ; ZINRF2 - raksts recenz.zin. krājumā/monogr. nod./redaktora ievadvārdi krājumam/monogrāfijai ar vietējo redkol. un recenzentiem ; ZINRF - cits raksts recenz.zin. krājumā/monogr. nod./redaktora ievadvārdi krājumam/monogrāfijai ; ZINKI - raksts konfer. rakstu krājumā, kas indeksēts Web of Science Conference Proceedings Citation Index vai Scopus ; ZINK1 - raksts regulāru starpt. konfer. krājumā (sākot ar 3.) ; ZINK2 - raksts neregulāru vai jaunu starpt. konfer. ziņojumu krāj. ; ZINK - raksti pārējo konfer. ziņojumu krāj. ; KONI - konferences tēzes, kas iekļautas Web of Science/Scopus ; KON - pārējās konferences tēzes ; PROM - promocijas darbs ; KOP - kopsavilkums/zin.darbu kopa ; ENC? - enciklop. raksts vai šķirklis; REC? - publicētas zinātn. un liter. recenzijas ; UZR? - publicētas zinātn. uzrunas ; POP - populārzin. un kultūrkrit. raksti periodiskos izd.; PUB - publicistika; MONI - zin. monogrāfija, kas iekļauta Web of Science Book Citation Index ; MONR? - recenz. zin. monogrāfija, kas ir starp. izplatīta; MOND - promocijas darbs grāmatas formā ; MON - citas monogrāfijas, kas neatbilst iepr. minētiem kritērijiem ; ZINF? - zin. recenz. rakstu krājums, kas ir starpt. izplatīts; MONF - cits zin. recenz. rakstu krājums ; SAST? - sastādīts zin. izdevums (vārdn., enciklop., katalogi u.c.) ; PAR? - pētn. pārskats (publicēts) ; TULK? - zinātnisks vai literārs tulkojums ; MAC - mācību grāmata ; MET - metodiskais materiāls ; MONP - populārzin. grāmata ; UC - cits.
- Publikācijām, kas izdotas līdz 2012.gadam, izmantojam kodus:
MONR - zinātniska monogrāfija, MONF - zinātniskas monogrāfijas forma, MON - pārējās monogrāfijas, PROM - promocijas darbs, KOP - zinātnisko publik. kopa un kopsavilkums, ZINAR - zin. publik. anonīmi recenz. un starptautiski pieejamā datubāzē iekļautā zin. izdevumā, ZINR - recenzēts zinātnisks raksts ZIN - cita zinātniska publik., KON - konferences tēzes, REC - Zinātniska darba recenzija, SAST - sastādīts darbs, MAC - mācību mater., MET - metodiska publik., TULK - grām. tulkojums, POP - raksts populāri zin. izdev., PUB - publicistika, UC - cita.

Hint Ja jūs izvēlēsieties "Jā", atbildot uz "Meklēt frāzi?", tad varat ierakstīt, piemēram, frāzi programmēšanas valoda, un sistēma atradīs tos ierakstus, kuros vārdi ir šajā secībā. Rakstot frāzi, nedrīkst lietot interpunkcijas zīmes. Frāzes garums nedrīkst pārsniegt 60 zīmes.

Hint Ja vēlaties meklēt pēc kritērija Autors, tad jāievada autora uzvārds. Ja vēlaties meklēt pēc autora uzvārda un vārda, atdaliet tos ar tukšumu, piemēram, Gundrais Zintis

Hint Veidojot atlasīšanas izteiksmi, Jūs varat izmantot Būla operatorus AND, OR un NOT. Piemēram, ja ieraksta (dators OR skaitļotājs), AND programmēšana NOT valoda, tiks atlasīti visi ieraksti, kuros ir vārdi dators vai skaitļotājs ir kopā ar vārdu programmēšana, un kuri nesatur valoda.

Hint Lietojot ? vai * zīmi, var atrast ierakstus ar dažādām vārda formām. Piemēram, ja ieraksta šaut?, sistēma atradīs visus ierakstus ar vārdiem šautene, šautenes, šautuve utt. Ja ieraksta ?ologs, tiks atrasti ieraksti ar vārdiem antropologs, arheologs, psihologs, utt. Lietojot ? vai * zīmi, var atrast vārdus ar atšķirīgu pareizrakstību. Piemēram, alumin?m atradīs gan amerikānisko aluminum, gan anglisko aluminium.