Aleph logo LU vēst.-publik. DB
Aleph logo   Reģistrēties | Beigt darbu | Datubāzes | Komentāri | Palīdzība  
Aleph logo   Pārlūkošana | Meklēšana | Rezultātu saraksts | Iepriekšējie meklējumi | Mans e-plaukts | English  
 
 
  Vienkāršā  |  Vairākos laukos  |  Vairākās bāzēs  |  Paplašinātā  |  Komandrinda   |   

Vienkāršā meklēšana
Ierakstiet vārdu vai frāzi
Meklēt pēc
Meklēt frāzi?
Dzēst

Meklēšanas ierobežošana:

Gads No: Gads līdz: gggg (Ja neizmantojat no/līdz opciju, saīsināšanai lietojiet ? zīmi)
Publikācijas veids (līdz 2012.g.): Publikācijas veids (no 2013.g.):
LU struktūrvien. veids: LU izdoto publikāciju veids:
Nozare: Valoda:

Neskaidros jautājumus par datubāzes izmantošanu adresējiet LU Bibliotēkas konsultantiem: info-bibl@lu.lv

Paskaidrojumi:

Meklēšanu var veikt pēc viena no meklēšanas kritērijiem. LU personāla publikāciju sarakstu izguvē var izmantot vairākus īpaši izveidotus meklēšanas kritērijus ar kodiem:

Hint Nozares koda laukā ievada kādu no nozares kodiem:
ant - Antropoloģija, arh - Arhitektūra (2014-), ast - Astronomija (2014-), biol - Bioloģija, bvz - Būvzin. (ģeodēzija) (2014-), dat - Datorzinātne (t.sk. IT), dem - Demogrāfija, ek - Ekonomika, etk - Elektronika. Telekomunikācijas (2014-), elt - Elektrotehnika (2014-), ene - Enerģētika, far - Farmācija, fil - Filozofija, fiz - Fizika , fol - Folkloristika (2014-), geogr - Ģeogrāfija, geol - Ģeoloģija, hiz - Hidroinženierzinātne (2014-), ite - Informâcijas tehnoloģijas (2014-), inz - Inženierzinātne (2014-), jur - Juridiskās zin., kim - Ķīmija, kiz - Ķīmijas inženierzin. (2014-), kog - Kognitīvās zin., kom - Komunikācijas zin., lau - Lauksaimniecība, lit - Literatūrzinātne, msz - Mašīnzinātne (2014-), mat - Matemātika, mak - Māksla, kultūra, med - Medicīna, meh - Mehānika (2014-), mez - Meža zin., mil - Militārā zin., prz - Pārtikas zin. (2014-), ped - Pedagoģija, pol - Politikas zin., psi - Psiholoģija, soc - Socioloģija, spz - Sporta zin., teh - Tehnika (lĪdz 2013.g.), teol - Teoloģija un reliģiju zin., vad - VadĪbzinātne (t.sk. izglīt. vad.), val - Valodniecība, vme - Veterinārmedicīna (2014-), vest - Vēsture, vid - Vides zin., daudz - Starpnozaru, cita - Cita.

Hint Publik. veida laukā ievada kādu no publikācijas veida kodiem:
MONR - zinātniska monogrāfija, MONF - zinātniskas monogrāfijas forma, MON - cita monogrāfija, PROM - promocijas darbs, KOP - zinātnisko publik. kopa un kopsavilkums, ZINAR - zinātniska publik. anonīmi recenzētā un starptautiski pieejamā datubāzē iekļautā zin. izdevumā, ZINR - recenzēts zinātnisks raksts, ZIN - cita zinātniska publik., KON - konferences tēzes, REC - zinātniska darba recenzija, SAST- sastādīts darbs, MAC - mācību materiāls, MET - metodiska publik., TULK - grāmatas tulkojums, POP - raksts populāri zin. izdev., PUB - publicistika, UC - cits darbs (piem., daiļliteratūras grāmata u.c.).

Publikācijām, kas izdotas no 2013.g., izmantojam:
ZINI? - Raksts anon. rec. zin. žurn., kas indeksēts Web of Science/Scopus/ERIH ; ZINAR - Raksts, kas public. zin. žurn. ar starpt. redkol. un recenzentiem ; ZIN - Cits raksts, kas public. zin. žurn. ar vietējo redkol., recenzentiem ; ZINRFI - Raksts rec.zin. krāj./monogr. nod./redakt. ievadv. krāj./monogr., kas indeksēti WoS vai Scopus ; ZINRF1 - Raksts rec.zin. krāj./monogr. nod./redakt. ievadv. krāj./monogr., kas public. starp. recenz. izd. ; ZINRF2 - Raksts rec.zin. krāj./monogr. nod./redakt. ievadv. krāj./monogr. ar vietējo redkol. un recenzentiem ; ZINRF - Cits raksts rec.zin. krāj./monogr. nod./redakt. ievadv. krāj./monogr. ; ZINKI - Konfer. ziņojums, kas indeksēts WoS Conference Proceedings Citation Index vai Scopus ; ZINK1 - Regulāru starpt. konfer. ziņojums (sākot ar 3.) ; ZINK2 - Neregulāru vai jaunu starpt. konfer. ziņojums ; ZINK - Pārējie konfer. ziņojumi ; KONI - Konferences tēzes, kas iekļautas WoS vai Scopus ; KON - Pārējās konferences tēzes ; PROM - Promocijas darbs ; KOP - Kopsavilkums/zin.darbu kopa ; ENC? - Enciklop. raksts vai šķirklis; REC? - Publicētas zinātn un liter. recenzijas ; UZR? - Publicētas zinātn. uzrunas ; POP - Pop.-zin. un kultūrkrit. raksti periodiskos izd.; PUB - Publicistika žurn. un laikr.; MONI - Zin. monogr., kas iekļauta WoS Book Citation Index ; MONR? - Recenz. zin. monogr., kas ir starp. izplatīta; MOND - Promocijas darbs grām. veidā, kas neatbilst iepr. min. krit. ; MON - Citas monogrāfijas ; ZINF? - Zin. recenz. rakstu krājums, kas ir starpt. izplatīts; MONF - Cits zin. recenz. rakstu krājums ; SAST? - Sastādīts zin. izdevums (vārdn., enciklop., katalogi u.c.) ; PAR? - Pētn. pārskats (publicēts) ; TULK? - Zinātnisks vai literārs tulkojums ; MAC - Mācību grāmata ; MET - Metodiskais materiāls ; MONP - Pop.-zin. grāmata ; UC - Cita .

Hint Ja jūs izvēlēsieties meklēt frāzi, tas ieklikšķiniet pie "Jā", atbildot uz "Meklēt frāzi?", piemēram, frāzi programmēšanas valoda, un sistēma atradīs tos ierakstus, kuros vārdi ir šajā secībā.

Hint Var rakstīt, lietojot gan lielos, gan mazos burtus. Piemēram, ierakstot dators tiks meklēti vārdi dators, Dators un DATORS. Rakstot frāzi, nedrīkst lietot interpunkcijas zīmes. Frāzes garums nedrīkst pārsniegt 60 zīmes.

Hint Veidojot atlasīšanas izteiksmi, Jūs varat izmantot Būla operatorus AND, OR un NOT. Piemēram, ja ieraksta (dators OR skaitļotājs) , AND programmēšana NOT valoda, tiks atlasīti visi ieraksti, kuros ir vārdi dators vai skaitļotājs ir kopā ar vārdu programmēšana, un kuri nesatur valoda.

Hint Lietojot ? vai * zīmi, var atrast ierakstus ar dažādām vārda formām. Piemēram, ja ieraksta šaut?, sistēma atradīs visus ierakstus ar vārdiem šautene, šautenes, šautuve utt. Ja ieraksta ?ologs, tiks atrasti ieraksti ar vārdiem antropologs, arheologs, psihologs, utt. Lietojot ? vai * zīmi, var atrast vārdus ar atšķirīgu pareizrakstību. Piemēram, alumin?m atradīs gan amerikānisko aluminum, gan anglisko aluminium.